Vuokravakuuden palautus - kaikki mitä sinun tulee tietää

Vuokravakuuden palautukseen liittyvät aiheet yhdessä paketissa

Vuokravakuuden palautus - kaikki mitä sinun tulee tietää

Vuokravakuuden palautus

Vuokravakuuden palauttaminen on yksi yleisimmistä kiistan kohteista vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Tässä artikkelissa saat vastaukset useimpiin vuokravakuuden palauttamiseen liittyvään kysymykseen.

Mikä on vuokravakuus

Takuuvuokra, vakuus, vuokravakuus – sillä on monta nimeä.

Toimintaperiaatteiltaan vuokravakuus on pantti, jonka vuokralainen luovuttaa vuokranantajan haltuun, vuokra-asunnon sopimusvelvoitteiden turvaamiseksi.

Milloin vuokravakuus maksetaan

Milloin vuokralainen maksaa vuokravakuuden vuokravakuustilille? Vuokravakuus maksetaan yleensä samalla, kun vuokralainen allekirjoittaa vuokrasopimuksen. Yleinen käytäntö on myös se, että vuokralaiselle luovutetaan asunnon avaimet vasta, kun vuokravakuus on maksettu vuokravakuustilille, tai toimitettu esimerkiksi Digivakuus -palveluna, joka korvaa rahavakuuden.

Jos vuokralainen ei maksa vuokravakuutta, vaikka sen asettaminen on vuokrasopimuksessa mainittu, se on vuokrasopimuksen purkamisperuste.

Takuuvuokran palautus

Vuokranantaja tarkastaa huoneiston vuokrasuhteen päättymisen jälkeen. Jos asunnossa on vuokralaisen jäljiltä puutteita tai virheitä, vuokranantaja saa pidättää takuuvuokrasta sen osan, mikä kattaa puutteen tai virheen korjaamisen kulut. Vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä summa tulee palauttaa vuokralaiselle.

Takuuvuokra on palautettava kokonaisuudessaan, jos vuokranantajalla ei ole enää sellaisia saatavia, joiden vakuudeksi vuokravakuus on asetettu, kuten esimerkiksi vuokranmaksu, siivous ja avaimien palautus. Jos vuokranantajalla on saatavia, vähennetään ensin saatavat, ja jäljelle jäävä osuus takuuvuokrasta palautetaan vuokralaiselle. Vuokranantajalla ei siis ole oikeutta pidättää koko takuuvuokraa, jos puutteen tai virheen korjaaminen maksaa asetettua takuuvuokraa vähemmän, esimerkiksi 1500 euron takuuvuokrasta on palautettava 750 euroa, jos virheen korjaamisen kustannukset ovat 750 euroa.

Milloin tehdään takuuvuokran palautus

Missä aikataulussa takuuvuokra maksetaan takaisin vuokralaiselle?

Kuluttajariitalautakunnan mukaan takuuvuokran palautus tulisi tapahtua kahden viikon kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä.

Kenelle takuuvuokra palautetaan?

Takuuvuokra on palautettava takuuvuokran antajalle, eli taholle joka takuuvuokran on asettanut (voi olla joku muukin taho kuin vuokralainen).

Vuokravakuuden pidättäminen

Vuokravakuutta voidaan pidättää vain vuokralaisen vastuulle kuuluvien velvoitteiden kattamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että asunnon tavanomaiseen kulumiseen katsottavien puutteiden korjaamiseen ei voi käyttää vuokravakuutta.

Jos vuokralainen on rikkonut sopimusta tavalla, josta on aiheutunut korvattavaa vahinkoa vuokranantajalle, vuokranantaja voi pidättää vahingon määrän vakuudesta. Pidättämiseen oikeuttavia asioita ovat esimerkiksi:

·        Maksamattomat vuokrat ja muut laskut (esimerkiksi vesimaksu)

·        Kadonneet avaimet/vaihdetut lukot

·        Hävinneet esineet tai kalusteet

·        Tahallisesti aiheutetut vauriot asunnolle ja kalusteille

·        Vauriot johtuen huolimattomuudesta ja ylläpidon laiminlyönnistä

·        Loppusiivouksen laiminlyönti

·        Vuokrasopimukseen kuuluvaan piha-alueen ja rakennusten kunnossapidon laiminlyönti

·        Huoneistoon jätettyjen tavaroiden poisto/siivous

·        Sopimussakko

Vuokranantajalla on näyttötaakka. Puutteen voi osoittaa raporteilla, joko yksin- tai yhdessä vuokralaisen kanssa tehdyllä lopputarkastusraportilla, jonka tulisi sisältää tarkat ja kattavat kuvaukset ja kuvat kaikista virheistä ja puutteista, ja kuitit tai laskut siivouksen kuluista.

Oman työn laskutuksena on Kuluttajariitalautakunnassa hyväksytty 20 €/h, ja siivoukseen käytetyt tarvikkeet sekä pesuaineet.

Puutteet vuokravakuuden palautuksen jälkeen

Jos vuokravakuuden palautuksen jälkeen asunnossa ilmenee puutteita, esimerkiksi siivouksessa, korvausta voi olla mahdoton periä, koska oikeustulkinnan mukaan asunnon kunto on hyväksytty vuokravakuuden palautuksella. Jos siis vuokravakuuden palauttamisen jälkeen uusi vuokralainen valittaa siivoustasosta, jää mahdollinen siivous vuokranantajan korvattavaksi tai tehtäväksi.

Vuokralaisen vastuu vuokravakuuden pidättämisessä

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralaisen tulee korvausvastuulta välttyäkseen osoittaa, ettei asunnon vaurioituminen johdu hänen vastuulleen kuuluvista syistä, vaan esimerkiksi tavanomaisesta kulumisesta, tai siitä, että vahingon on aiheuttanut joku muu, esimerkiksi edellinen vuokralainen. Tässäkin tulisi olla tarkat ja kattavat kuvaukset ja kuvat kaikista virheistä ja puutteista niin, että niistä selviää vahingon tai puutteen olleen olemassa jo ennen vuokrasopimuksen alkamista.

Tavanomainen kuluminen

Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan asunnossa vähitellen ajan myötä tapahtuvaa kulumista, esimerkiksi lattia- ja seinäpintojen ikääntymistä niin, että mitään materiaalia ei käsitellä tai kohdella ns. väärällä tavalla, eli esimerkiksi käytetään vääränlaisia pesuaineita paikoissa, joka aiheuttaa materiaalien syöpymistä ja/tai värjäytymistä.

Tavanomaista kulumista ovat esimerkiksi huonekalujen aiheuttamat painaumat ja arkisesta liikkumisesta aiheutuvat jäljet, esimerkiksi pienet naarmut lattiassa. Tavanomaiseen kulumiseen kuuluu myös esimerkiksi taulujen, peilien, lamppujen ja verhotankojen kiinnitysjäljet. Isot reiät, esimerkiksi taulutelevision kiinnittäminen seinään, eivät todennäköisesti enää kuulu tavanomaisen kulumiseen. Myös esimerkiksi painavien huonekalujen raahaamisjäljet, tai esineen pudottamisjäljet katsotaan huolimattomuudeksi, ja ne kuuluvat vuokralaisen korvattavaksi.

Tavanomaista on myös, että tauluista jää seiniin ns. valojäljet. Jos vuokrasopimukseen kuuluu kalusteita, tavanomaista on myös, että kalusteet kuluvat ikääntyessään.

Vuokralainen ei vastaa asunnon normaalista kulumisesta, ellei osapuolten kesken toisin ole sovittu

Milloin on kysymys tavanomaisesta kulumisesta? Tässä on huomioitava, onko jälki syntynyt äkillisesti, vai hitaasti pitkän ajan kuluessa, kuinka kauan vuokrasuhde on kestänyt, kuinka monta henkilöä huoneistossa on asunut, ja onko asunnossa ollut lemmikkejä.

Lemmikit ja vuokravakuus

Jos vuokranantajana et halua sijoitusasuntoosi lemmikkejä, ne täytyy kieltää vuokrasopimuksessa, muuten lemmikit katsotaan sallituiksi. Mikäli lemmikit on kielletty, minkäänlaisia lemmikkieläinten aiheuttamia jälkiä ei voida pitää tavanomaisena kulumisena.

Jos lemmikkejä ei ole kielletty, vuokranantajan voidaan katsoa hyväksyneen lemmikkien aiheuttaman tavanomaisen kulumisen, kuten lattioiden tietynasteisen suuremman kulumisen, verrattuna siihen, mitä se olisi ilman lemmikkejä.

Tavanomaisena kulumisena ei kuitenkaan voida pitää esimerkiksi koirien selkeitä raapima-, purema- tai muita vastaavia tuhoja, kissan kynsimiä tapetteja,tai eritteiden aiheuttamia haju- tai muita haittoja.

Loppusiivous ja vuokravakuuden pidättäminen

Puutteellinen loppusiivous on vuokranmaksujen jälkeen toiseksi yleisin syy pidättää vuokravakuutta. Miten loppusiivous hoidetaan? Lue lisää täältä.

Lopputarkastus ja vuokravakuuden pidättäminen

Asunnon kunto kannattaa tarkastaa heti vuokrasuhteen päätyttyä, jotta vuokranantajana voit reagoida puutteisiin nopeasti. Mikäli vuokranantaja laiminlyö tarkastusvelvollisuutensa, se tarkoittaa, että hän on hyväksynyt niin siivoustason kuin asunnon kunnonkin.

Alku- ja lopputarkastusraportti valokuvineen ovat tärkeässä asemassa. Jos asunnon kunto on tarkistettu ennen vuokrasuhteen alkamista ja havainnot kirjattu ylös, huoneiston kuntoa voidaan vuokrasuhteen päättyessä verrata alkutarkastuksen muistiinpanoihin ja valokuviin. Vuokranantajan on pystyttävä osoittamaan, että vahinko on syntynyt juuri kyseisen vuokrasuhteen aikana.

Vuokralainen vastaa ainoastaan vuokrasuhteen aikana huoneistolle aiheuttamistaan vahingoista. Mikäli raportista voidaan todeta vian olleen huoneistossa jo luovutushetkellä, ei vuokralainen ole vastuussa tästä vahingosta.

Jos vuokranantaja ei palauta takuuvuokraa

Mitä tapahtuu, jos vuokranantaja ei palauta takuuvuokraa? Ensinnäkin, mikäli vuokranantaja ei palauta takuuvuokraa, vuokralaisella on oikeus viivästyskorkoon.

Jos epäviralliset takuuvuokran palautuspyynnöt eivät tuota tulosta (takuuvuokraa ei palauteta), vuokralainen voi tehdä kirjallisen vaatimuksen takuuvuokran palauttamisesta, jossa vaaditaan takuuvuokra palautettavaksi, esimerkiksi viimeistään kahden viikon kuluessa.

Miten tehdään takuuvuokran palautuksen vaatimus?

”Vuokrasopimuksemme vedoten [sopimuksen osapuolet, päiväys], vaadin vuokravakuuden palauttamista [päivämäärä] mennessä. Ajalta [aika] vaadin viivästyskorkoa. Takuuvuokra on palautettava tilille [tilinumero]”.

Vaatimukseen voit lisätä vapaamuotoisesti aikaisemmat keskustelut aiheesta, esimerkiksi siitä, jos takuuvuokra on luvattu palauttaa, mutta sitä ei ole kuitenkaan palautettu.

Vaatimus on päivättävä ja allekirjoitettava, ja sen voit lähettää varmuuden vuoksi kahteen osoitteeseen: sähköpostiin ja kirjeenä.

Mikäli vuokranantaja ei maksa takuuvuokraa vaatimuksista huolimatta, voi asian viedä ratkaistavaksi Kuluttajariitalautakuntaan, tai käräjäoikeuteen, ja kun maksuvelvollisuus on määrätty, vuokralainen voi aloittaa ulosottomenettelyn.

Vuokravakuuden palautus laki

Vuokravakuutta käsitellään velkana, joka on maksettava vaadittaessa, tai vaihtoehtoisesti on osoitettava pitävät syyt vuokravakuuden pidättämiselle. Vuokralainen voi vaatia vuokravakuutta takaisin heti sen jälkeen, kun palauttamisen edellytykset ovat täyttyneet, eli sopimus on päättynyt ja kaikki sopimusvelvoitteet on hoidettu. Vuokravakuus on siis palautettava täysimääräisenä, jos vuokralainen on hoitanut kaikki ne velvoitteensa, joiden turvaamiseksi vuokravakuus on asetettu.

Vuokravakuustili vai vuokravakuus palveluna?

Vuokravakuus on usein helpoin toteuttaa palveluna, joka ulkoistaa useimmat käytännön asiat vuokravakuuden palautukseen liittyen. Nykyaikaisin vakuuspalvelu on Digivakuus, jonka käyttöönotto on hyvin helppoa, ja joka tarkistaa myös vuokralaisen luottotiedot ja maksukyvyn suoraan vuokranhakijan pankkitililtä,vuokranhakijan luvalla tietysti.

Digivakuus - korvaukset ja vakuuden pidättäminen

Digivakuus korvaa saman kuin rahavakuus, ja pidättää vakuutta samalla tavalla kuin mitä on tässä blogikirjoituksessa kerrottu, eli hyvää vuokranantajatapaa- ja oikeuskäytännön antamia ennakkotapauksia noudattaen.

Lue lisää Digivakuudesta täältä ja ota meihin yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.